Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach

Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spjarosty.moszczenica.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • pochodzące z różnych źródeł,
  • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

·         Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach   posiada następujące ułatwienia:

·         podwyższony kontrast (tło w kolorze czarnym i litery w kolorze żółtym)

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·         możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie

·         mapa strony

·         widoczne nagłówki

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły - Bożena Nowak – Justyna mail: jar_sp@wp.pl   Telefon: 44 7421213

 

Procedura wnioskowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego strony internetowej, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Procedura skargowa

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły znajduje się od zachodu. Szkoła dysponuje parkingiem dla samochodów z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody (3 stopnie), zabezpieczone poręczami z obu stron oraz jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe są zamknięte. Przed wejściem do budynku po lewej stronie drzwi, na wysokości około 150cm znajduje się domofon służący do przywołania pracownika szkoły. Po wejściu do budynku szkoły znajduje się dyżurka. Pracownik, po zweryfikowaniu danych osoby wchodzącej, kieruje ją do odpowiedniej komórki w celu załatwienia sprawy. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego. Wnętrze budynku szkoły  jest częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada dwa piętra, na których znaleźć się można dzięki urządzeniu mobilnemu – schodołazowi. Do placówki osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do sekretariatu. Gabinet dyrekcji    i sekretariat znajdują się po prawej stronie od wejścia, w korytarzu. Na parterze mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, Uczniowie na teren szkoły wchodzą głównym wejściem.


Wyświetlony: 2021

Dodany 25.10.2022 09:34:11 przez Iwona Krawczyk

Autor dokumentu Iwona Krawczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2022 10:41:49 przez Iwona Krawczyk

Historia zmian [5]

Najnowsze

21.05.2024 13:28

Przetargi na III kwartał

Czytaj dalej...

21.05.2024 13:27

Przetargi III kwartał

Czytaj dalej...

21.05.2024 13:23

Przetargi na I kwartał

Czytaj dalej...

21.05.2024 13:23

Przetargi III kwartał

Czytaj dalej...

21.05.2024 13:21

Przetargi I kwartał

Czytaj dalej...

30.01.2024 10:56

Przetargi

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Iwona Krawczyk Zadaj pytanie

Tel: 44 742 12 13

Fax: 44 742 12 13